İlmik Sembolü

İlmik Sembolü

“Her olay kendisini doğuran başka bir olaya nazaran ‘sonuç’ ve kendisinin doğurduğu diğer bir olaya nazaran da ‘neden’dir. (…) Kör tesadüf inancı nedensellik kuralı hakkındaki bilgisizliğin bir sonucudur. (…) Nedensellik kuralı, idrakli ve şuurlu kaynaklarca oluşturulmuş tesir ve araçlara bağlı mekanizmaların işleyişindeki sonuçlarla ifade edilir. Yani nedensellik kuralı altında yürüyen her işte, bilinen veya bilinmeyen bir kasıta yönelik idrakli düzenlemeler vardır. (…) Böyle olunca, büyük bir gelişim yolundaki bütün bu olaylar elbette, kendi kendilerine olmuş şeyler değildirler. Çünkü böyle ahenkli bir yürüyüş bir düzen ve program işidir ve özellikle, sonsuz önceleri ve sonsuz sonraları idrak edebilen şuur ve kudretlere dayalı üstün bir idare işidir. Bu idare kudretidir ki, birbirine bağlı olan olaylardaki nedensellik kuralı dediğimiz neden-sonuç yasasının gerçekleşmesini sağlar. Bu idare kudretidir ki, böyle her sonucun bir nedene, her nedenin bir sonuca dayanması sayesinde kâinatın sonsuz değişiklikler, dağınıklıklar ve bağlantısızlıklar içinde görünen, en küçüğünden en büyüğüne kadar sayısız olaylarının bir bütün halinde, tam bir ahenkle, tekâmül ve gelişme hedefine doğru yol almasını sağlar. İşte bu bakımdandır ki, dünyadaki her hareketin, her olayın anlamı bu İdare Kudretini ifade eden büyük Mekanizma’nın tecellilerinde gizlenmiş bulunur.”

 (Bedri Ruhselman)

  İlmik ve düğüm sembolleri tradisyonlarda hemen hemen aynı anlamda kullanılmışlardır. Düğüm ya da ilmik her şeyden önce iki şeyi birbirine sıkıca bağlar.

Sürekli bir hareketi gösteren dokuma ilmiklerden oluşur. Bir dokumada “atkı” (trame) ve “çözgü” (chaine) denilen iki unsur söz konusudur. El halısı dokumacılığında da görüldüğü gibi, bunlardan biri yatay olarak gelişir, diğeri dikey unsuru oluşturur (el halısı dokumacılığında çift düğüm tekniği dünyada yalnız Türk kavimlerince kullanılmış ve kullanılmaktadır, diğer tüm kavimler el halılarını tek düğüm tekniğiyle dokumuşlardır. Çift düğümün atılma biçimi, rahim şemasını andırır ve Hint kanatlı yıldız tasvirlerinde kimi zaman buna benzer işaretlere rastlanır). Çözgü ile atkı ve bunların oluşturduğu dokuma Tantralar’da nedensellik kuralını (kozalite), determinizmi, nedenlerin ve sonuçların birbirleriyle ilişkilerini simgeler.

 Kaynak: Semboller Ansiklopedisi, Alparslan Salt, Ruh ve Madde Yayınları.