Telaş

Telaş

Telaş

Celse: 134

2.10.1970

 BİLGİSİ ve idraki gelişmiş olan bir varlık için; telaş, boşuna enerji sarfı ve üzüntü mevzuu bahis değildir. Gerekli olan cehdi, hiçbir enerji israf etmeden lazım olan yerde kullanır ve zamanında semereyi alır. Kabaca, önünde yürümekte olan zaman şeridi üzerinde sıralanmış hadiseleri, malzeme ve bilgiyi, tıpkı yürüyen bir kayış misali, yeri geldiği zaman istimal eder. Sırası kaçan bir işin ifası için, boşuna enerji sarf etmez. Sırası gelmeyen bir işi de yapmak için telaş hali de göstermez.

İşte sizlerin ve insanların en büyük noksanınız budur. Bu, kainat prensiplerinin, kainat modülasyonlarının işleyişi hakkında hiçbir bilgiye sahip olmayışınızdan doğar. Bütün problemlerinizi nefsaniyet ışığı ve perdesi altında mütalaa ettiğiniz için, daima karşılaştığınız hadiseler bu tertipten olmaktadır. Istırabınız gittikçe artacaktır. Şikayetiniz gittikçe çoğalacaktır. İnsanlık için günlük güneşlik havalar nadiren bulunacak havalardır.

Fakat, idrakini genişletmiş, görüş açısını değiştirmiş kimseler için ıstıraplı hayat sadece bir tecrübeden ibaret kalacaktır.

 ifa: yapma. yerine getirme.

istimal: kullanma.

mütalaa: okuma. irdeleme. müzakere etüt.