Putların Kırılması

Putların Kırılması

CELSE: 93     16.04.1966

 Bütün insanlar, elindeki vasıtalarının ve mevzularının meknuz olduğu gaye ve prensipleri hiç düşünmeden, düşünse bile nazarı itibara almadan putlaştırmışlardır. Bundan maksat bu idi. Putperestlik en kaba halinden en ince haline kadar, buna muvazin olarak nefsaniyetin en kaba halinden en ince haline kadar ayniyet gösterir. Bir insanın kendini yıkması, bendini aşması, İbrahim gibi putları kırmasına bağlıdır, İbrahim’in putları kırışı, maddi bir vakıa olmakla beraber, bütün insanların kendi ruhlarında meydana getirmiş oldukları yalancı, aldatıcı ve ateşe atıcı fikirlerinin, inançlarının yıkılışıdır. İbrahim’de nefsinden beri olmuş, tam manasıyla itaatkar, vicdanlı, fakat muktedir bilgiyi haiz olmayan, üstün bir insan anlayışı ifade edilmiştir. Ve onun tekamülü, muayyen bir istikamette tecelli etmiştir.

 meknuz: Saklanmış, gömülü.

muayyeniyet: Belli olma durumu, bellilik.

muvazin: Uygun, denk. Ağırlıkta bir ve eşit olan.

nazar-ı itibara almak: Dikkate almak. Önemsemek. Gözönüne almak.

tecelli: Görünme. Belirme.

vakıa: Olgu. Gerçi. Her ne kadar.