EZOTERİZMDE İNİSİYASYON

EZOTERİZMDE İNİSİYASYON

Bilgi bir tesirdir ve bu tesirin değiştirici, dönüştürücü bir etkisi vardır. Eğer bir bilgi bir varlığa ulaştığında o bilgi o varlık üzerinde öyle veya böyle bir değişim meydana getiriyorsa bu bilgi bir tesir veya bir enerjidir. Yani o dünyasal cihazlarınızla ölçemeyeceğimiz bir enerjidir. Bu bilgi kaynağından çıkıp hedefine ulaşıncaya kadar bir miktar enerjisini kaybetmektedir. Ayrıca bu bilgi paylaşıldıkça, birçok varlığa aktarıldığında bu değiştirici güç değiştirici enerjide doğal olarak azalmaktadır. Dolayısıyla elde edilen bilgilerin muhafazası maksadıyla ezoterizm doğmuştur diyebiliriz.

Ezoterizmde bilginin korunması, muhafazası maksadıyla çeşitli yöntemler uygulanmışsa da en çok tercih edilen sistem inisiyatik eğitim sistemidir. Bu sistemde mürşit ve mürit yani öğretmen ve öğrenci modeli oluşturulmuştur. Ezoterik öğretiyi koruyan ve bunu belli dozajlarda ve şekillerde gelecek nesillere aktaran kişi mürşittir. Mürit ise geleceğin mürşit adayıdır ve hayatını inisiyatik bilgi ile elde etmiş olduğu ilkelerle yaşamak zorunda ve almış olduğu bilginin uygulamasını yaparak mürşit olma yolunda ilerlemektedir. Bu sisteme inisiyatik eğitim sistemi diyoruz.

İnisiyasyon için öncelikle şart olan iki unsur bunlardır yani öğretmen ve öğrenci. Bu sistemin başarılı bir şekilde gelişmesi, yürümesi içinde bazı şartlar gereklidir. Bunları üç ana başlıkta toplayabiliriz: 1- Sükut. 2- Sembolizm. 3- Ruhsal Tesir.

Sükut Etmek

İnisiyatik öğreti okullarında inisiye adayın karakterini ölçmek için onun kendisine verilecek bilgileri ne derecede sükut içinde saklayıp saklamadığı konusu takip edilirdi. Öğrendiklerini başkalarına gelişigüzel anlatıp anlatmadığı gizliden gizliye izlenirdi. Bir sırrı saklayabiliyor mu, saklayamıyor mu?

Dolayısıyla inisiyasyonda bilgiler bir sır olarak verilirdi ve inisiye adayından bu sırrı kimseye söylememesi istenirdi. Çünkü bir şeyin gizli olması onun ifade edilmesindeki güçlüğe bağıldır. İfade edilmesi ne kadar güçse o şey o kadar gizli demektir. Belki de o derecede hakikate yakın bir bilgidir. Müride o şekilde bir hakikat gösterilir ki onu başkalarına açıklayacak bir gücü de kendisinde bulamaz.

Bilgi böyle kapalı bir sistem içerisinde bir sır olarak verilir ve bu şekilde korunur, muhafaza edilirdi. İnisiye adayı inisiyasyon macerasında ilerlerken sırların çeşitli seviyeleriyle karşılaşırdı. Örneğin, küçük ve büyük sırlar gibi. İlk etapta müritlere küçük sırlar öğretilirdi. Gelişimini ilerletebilen, belli bir çabayı gösterebilen öğrenciler daha sonraki aşamalarda büyük sırlara vakıf olurlardı.

 Sembolizm

Ezoterik bir öğretinin dışında kalmış bir insan için böyle bir sır ne anlaşılabilir ne de kavranabilir bir durumdadır. Bunun böyle kalmasını sağlayan unsur sembolizmdir. Ezoterik yolun veya örgütün dışındaki insanların bu sırlara ulaşmaması için bu sırlar tarikat mensupları arasında semboller vasıtasıyla aktarılır. Örgüt dışında bulunan birisi sembolü görse de onun neyi ifade ettiği hakkında en ufak bir bilgisi olmayacaktır.

Fakat inisiyasyon içerisindeki birey aldığı inisiyatik eğitimden dolayı bu sembolü çözebilmektedir. En azından ilk yıllarında bir sembolü çözebilmek için belki aylar boyu oruç tutarak sembol üzerinde tefekkürde bulunmaktadır. Fakat zaman içerisinde eğitimiyle birlikte sembolleri anlaması daha kolay bir hale gelmektedir.

 Ruhsal Tesir

Üstattan müride nakledilen, sırrın kendisi değil, sembolüdür. Onu anlaşılır hale getiren ruhsal tesirdir. Bir üstadın müride öğretmek istediği şeyde sembolle birlikte özel bir ruhi tesirde vardır. Mürit burada öğretmeninden bir anlamda ruhsal bir tesir almaktadır. O tesirle beraber o sembol onun zihninde gelişecektir.

Yani inisiyasyonun ileri safhalarında da öğrenciler açık bilgi elde edemezler. Yine sembol nakledilmektedir fakat sembolün anlaşılması için ruhsal bir içerik de onunla birlikte verilmektedir. Burada öğrenci bir çaba sarfederek elde etmiş olduğu bu tesiri bir bilgiye dönüştürmek zorundadır. Tabi ki tüm bunlar üstatlarının gözetiminde gerçekleşir.

Zaten bütün inisiyatik çalışmaların esası, ruhsal tesirin bir taraftan alınıp, bir tarafa naklinden ibarettir ve nakli kolaylaştıracak bütün çalışmalar inisiyatik çalışmalardır. İnisitayik çalışmaya giren kimse önce kendinin en kaba tarafalarından hareketle, giderek en üstün şuur hallerine kadar geçerek kamil insan denilen olgun ve gelişmiş bir insan haline gelir. İnisiyasyonun amacı budur. Bununda meydana gelmesi için muhakkak ruhsal bir etkinin aktarılaması gereklidir.