ASA

ASA

“Vazife beklenilmez, istenir; vazife verilmez, alınır.”

(Tebliğ K. Sadıklar Planı)

“Planlanmış bir liyakate rağmen, pasif kalıp onu (vazifeyi) benimsememek hali tatbikat aşamasında bulunan her ruh için mümkündür.”

(Tebliğ K. Kemal Yolu Rehberi)

 Eski çağlarda inisiyatörlerin taşıdıkları asa, eski uygarlıkların çoğunda hem krallar, rahipler veya önemli sınıflara mensup kimselerce taşınmış, hem de dinsel ve mitolojik alanda bir sembol olarak kullanılmıştır. Asa, her şeyden önce, kolun “uzaması”nı mümkün kıldığı için iş görme gücünün artmasını sağlar ve ifade eder. Mısır hiyeroglif yazısında “hükmetmek” eylemi ucu kancalı asa ideogramıyla, “idare etmek” eylemi ise bir “yönetici bastonu” ideogramıyla gösterilirdi.

           Eski uygarlıklara ait pek çok kabartma, resim, mozaik ve heykellerde ilah, melek ve krallar farklı anlamlara gelebilen, farklı biçimlerdeki asalarla temsil edilmişlerdir. Ezoterik bilgilere göre, asanın böyle yaygın bir sembol olarak kullanımının kökensel nedeni, önceki “devre”de Atlantis-Mu bilgelerinin ve şimdiki “devre”nin başlarındaki inisiyasyonlarda kimi inisiyatörlerin, psişik etkinliklerinde, özel işlemlerden geçirilmiş taş ve madenlerden yapılma, tılsımlı denilen çubuklar kullanıyor olmalarıydı. Örneğin, eski Mısır’a Atlantis’ten gelen bilge Hermes- Thot’un, Musa Peygamber’in, Orfe’nin, Süleyman Peygamber’in ve Zerdüşt’ün taşıdığı asaların sıradan çubuklar olmayıp, birtakım enerjileri çeken, toplayan ve dönüştürmeyi sağlayan özel aletler oldukları ve psişik yeteneklerle ilgili etkinliklerde, gücün etkisinin misliyle büyütülmesi (amplifikatör) gibi birtakım aracılık işlevlerinde bulunabildikleri söylenir. (Thot’un asasına tellerin spiral biçimde bir bobine sarılması gibi iki yılanın sarılı olduğu, Thot’unki gibi, iki yılanın sarılı olduğu Orfe’nin asasının da, çam kozalağı biçiminde bir baş olduğu söylenir). Sodom mukadderatını belirleyici geçmişteki hareketlerini, yani nedenleri temsil eden ilahtır.

• Mitra inisiyasyonu tasvirlerinde, Zodyak ile çevrelenmiş bir kürenin üzerindeki Zervan Akarana’nın asası.

• İncil’in Yuhanna’nın Vahyi bölümünde, sözü edilen iki değnek. Biri demirdendir (12/5, 19/15, 11/1).

• Mısır Ölüler Kitabı’ndaki kimi ölülere verilen asa.

• Hristiyan tradisyonundaki, meleklerin tuttuğu veya kullandığı asa.

• Sümer ilahı Anu’nun asası.

• Masallardaki sihirli değnek.

• Kimi tasvirlerde yer alan, sürüyü güden çobanın değneği.

Kullanıldığı tradisyona göre farklı anlamlara gelen sembolün tradisyonlardaki başlıca anlamları şöyle açıklanabilir:

• Asa, en genel anlamıyla, otoriteyi, kudreti ve her şeye uzanabilen tesir gücünü sembolize eder. İlahların elindeki asa bu anlamı ifade eder.

• Bir vazife üstlenmiş kimsedeki asa, bilgiden doğan liyakat ve vazife görme gücünü ve varlığa vazife görmek üzere verilen yetki ve sorumluluğu ifade eder.

• Asa bir inisiyatörün asası ise:

a) İnisiyatörlerin ellerindeki asa yüksek ruhsal “plan”lardan çekip alabildiği spiritüel tesirin kendisi tarafından başkalarına aktarılabileceğini ifade eder.

b) İnisiyatörün veliliğini ve vasiliğini ifade eder. Yani inisiyatörün rehberliğini, yol göstericiliğini, görüp gözeticiliğini, koruyuculuğunu, yardım ediciliğini, destek oluculuğunu ifade eder.

c) İnisiyatörün, öğrencisine ceza verme yetkisini ifade eder. Bu anlamı taşıyan asalar genellikle kırmızı renge boyanmış asalardır.

• Asa kimi tradisyonlarda Yer’in spiritüel eksenini, Yer ile semavi alem arasındaki irtibatı temsil eder. Yer’in Ekseni.

Bu alemler-arası irtibatın söz konusu olduğu durumlarda, asa aynı zamanda, sahibinin (asaya sahip olanın) gerektiğinde transa geçip yüksek ruhsal “plan”lara çıkabilme kudretinde olduğunu ifade eder. Filamanın değneği bu anlamı ifade eder.

• Asa kimi tradisyonlarda kişinin kendine hakimiyetini ifade eder. Örneğin Paul Brunton’a göre Horus’un elindeki üçlü asadan, kamçı beden üzerindeki hakimiyeti, çoban değneği duygulara hakimiyeti, Anubis başlı değnek düşüncelere hakimiyeti ifade eder.

• Hükümdar asası ise kudret, idare ve hükümranlığı ifade eder.

 

Kaynak: Semboller Ansiklopedisi, Alparslan Salt, Ruh ve Madde Yayınları.