PARAPSİKOLOJİ NEDİR?

PARAPSİKOLOJİ NEDİR?

Son yıl­lar­da pa­rap­si­ko­lo­ji­den çok bah­se­dil­di, ade­ta mo­da haline gel­di. Bu­nun­la bir­lik­te, he­pi­mi­zi çok et­ki­le­se de, çok az in­san­da bu ko­nuy­la il­gi­li be­lir­li bir fi­kir mev­cut­tur. Çünkü her ta­raf­ta pa­ra­nor­mal olay­lar mey­da­na gel­mek­te ve her gün pa­rap­si­ko­lo­jik olay­lar­la kar­şı­laş­mak­ta­yız. Bu ye­ni bi­li­min, ne ba­tıl inanç­la ne de okül­tizm­le iliş­ki­si var­dır.

            Bu­nun­la be­ra­ber, pa­rap­si­ko­lo­ji­den bah­se­dil­di­ğin­de, de­ne­yim­ler so­nu­cun­da el­de edi­len ve­ri­le­re gö­re, bu bi­li­min na­sıl ge­liş­ti­ği­ni ve ne an­la­ma gel­di­ği­ni iyi­ce açık­la­mak ge­rek­mek­te­dir. İş­te biz de, her şey­den ön­ce gi­riş ola­rak bir özet ya­pa­ca­ğız.